પ્રદર્શન

પ્રદર્શન6

ADIPEC 2013

પ્રદર્શન7

ADIPEC 2014

પ્રદર્શન8

ADIPEC 2015

પ્રદર્શન10

ADIPEC 2017

પ્રદર્શન9

AOG 2019

પ્રદર્શન11

NEFTEGAZ 2010

પ્રદર્શન12

NEFTEGAZ 2011

પ્રદર્શન13

NEFTEGAZ 2012

પ્રદર્શન2

ઓટીસી 2011

પ્રદર્શન3

ઓટીસી 2013

પ્રદર્શન4

ઓટીસી 2014

પ્રદર્શન5

ઓટીસી 2015

પ્રદર્શન 1

ઓટીસી 2015

પ્રદર્શન14

WOGC 2022

પ્રદર્શન15

WOGC 2022